“กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ” เคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤติ เพิ่มงบประมาณสู้โควิดอีก 500 ล้าน รวมเป็น 1 พันล้านบาท

กลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์ “มิตรผล-บ้านปู เคียงข้างคนไทย เติมพลังใจก้าวผ่านวิกฤติ” ยืนยันเจตนารมณ์สานต่อภารกิจภายใต้ ‘กองทุนมิตรผลบ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท พร้อมแถลงทิศทางการสนับสนุนและช่วยเหลือที่ครอบคลุมปัญหาที่สังคมไทยประสบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะ อีกส่วนหนึ่งจัดสรรไว้สำหรับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อมุ่งหวังที่จะเคียงข้างคนไทยในการก้าวผ่านความยากลำบากจากวิกฤติที่เกิดขึ้น

บุคคลในภาพ (ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา)

  1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล
  2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
  3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  4. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19”

กลุ่มมิตรผลและบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ง ‘กองทุนมิตรผล- บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19’ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 งบประมาณรวม 500 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนกันบริษัทละ 250 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงให้การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในเดือนตุลาคม 2564 กองทุนฯ ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น 1,000                ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยต่อไป

ทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ภายใต้ 7 หมวดหมู่ของการส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุน ได้แก่ 1. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ 2. การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข 3. การสนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก 4. การสนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาด และกิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 5. การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง 6. การเยียวยาด้านสุขภาพจิต และ 7.จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

เกี่ยวกับกลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผล เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ในเอเชีย ด้วยจำนวนโรงงานน้ำตาล 16 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 11 แห่ง และโรงงานผลิตเอทานอล 4 แห่ง พร้อมเกษตรกรชาวไร่อ้อยในความดูแลจำนวนกว่า 143,000 รายในประเทศไทย ลาว จีน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ในเอเชีย และยังดำเนินงานในธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตร