“โครงการมิตรปันสุข” ร่วมกับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่เยาวชนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ จากวิกฤติโควิด-19 กว่า 6,200 ครอบครัว

กลุ่มมิตรผล ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ นำโดย นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน สานต่อ “โครงการมิตรปันสุข” ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โดยดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือให้กับเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและขาดรายได้จากวิกฤติโควิด-19 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเครือข่ายของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. ในต่างจังหวัดอีก 6 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ขอนแก่น เลย อำนาจเจริญ ยโสธร และตาก รวมทั้งหมดกว่า 6,200 ครอบครัวอย่างทั่วถึง ด้วยความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้คนไทยได้ท้องอิ่ม ยิ้มได้ ใจสู้ต่อในทุกวิกฤติ เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ “โครงการมิตรปันสุข” ดำเนินงานด้วยเป้าหมายที่เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน กลุ่มคนไร้บ้าน – กลุ่มเปราะบาง แรงงานที่ขาดรายได้ ตลอดจนผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่ต้องกักตัว ด้วยการมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวนทั้งสิ้นกว่า 42,000 ชุด ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ยังร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในท้องถิ่น และจ้างคนในชุมชนตัดเย็บถุงยังชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตสู่วิถีปกติ และมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้ต่อไปได้อีกครั้ง