TCCTA เตรียมจัดงานมอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยสู่สากล

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact  Center Awards 2021” รูปแบบ Virtual Event ในวันพุธที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 16.00 – 19.00 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการผลักดันการพัฒนาธุรกิจ ขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพตามเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคนี้

ในปีนี้ รางวัล TCCTA Contact Center Awards ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กร (Organization) และประเภทบุคคล (Individual) โดยปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้กับสมาชิกจำนวน 50 องค์กรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนส่งต่อกลับไปยังธุรกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันสร้างมาตรฐาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทย ให้ก้าวทันนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

สำหรับ TCCTA เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของสมาชิกและผู้บริโภค ผู้ที่สนใจสามารถติดตามไลฟ์ Virtual Event งานประกวด TCCTA Contact Center Awards 2021 ได้ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th