ก้าวด้วยธรรมมอบเงินที่ได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ก้าวด้วยธรรม Virtual Run ๙๙,๙๙๙ ก้าว” ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ล้านบาท มอบให้กับโครงการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด ๑๙

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิ ได้ประทานทุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ที่ได้จากการจัดกิจกรรม“ก้าวด้วยธรรมVirtual Run๙๙,๙๙๙ ก้าว”ในปี ๒๕๖๓ ให้กับโครงการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙”โดยนายจรัญ ภักดีธนากุล นางลาวัลย์ กันชาติ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นางสาวสตปิยาเพชรรัตน์ และนางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช เป็นคณะผู้แทนมูลนิธิมอบให้กับนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุณพิชญทัฬห์จันทร์พุฒผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เมื่อวันก่อน